Trình tự, thủ tục thành lập ban quản trị nhà chung cư

Thời điểm trước năm 2014, việc thành lập BQT tại các tòa nhà chung cư tồn tại khá nhiều bất cập. Nổi cộm là vấn đề BQT tòa nhà năm lần bảy lượt bị trì hoãn, chậm tiến độ thành lập, thậm chí bị ngăn cản đẩy lùi thời gian thành lập.

Điều này đã gây ra rất nhiều bất lợi cho cư dân sinh sống, sử dụng dịch vụ tại các tòa nhà chung cư nói chung, chung cư theo dạng dự án nhà ở xã hội nói riêng.

Biện pháp tình thế mà cư dân các tòa nhà đưa ra trong thời gian chờ được thành lập, công nhận BQT chính thức đó là thông qua Hội nghị nhà chung cư để bầu ra BQT lâm thời. Tuy nhiên giải pháp này không thực sự phát huy tác dụng vì không mang tính pháp lý theo quy định.

Hội nghị chung cư

Ngày 15/2/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tại Mục 2, Chương III của thông tư này quy định rất rõ ràng, cụ thể về thủ tục thành lập, công nhận cũng như quy chế hoạt động của BQT nhà chung cư. Trong đó:

Điều 17. BQT nhà chung cư

1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà phải thành lập BQT theo quy định của Luật Nhà ở thì BQT nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Quy chế này; BQT do hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bầu để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này.

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có dưới 20 căn hộ thì hội nghị nhà chung cư quyết định thành lập Ban quản trị hoặc không thành lập BQT. Trường hợp thành lập BQT nhà chung cư thì nguyên tắc hoạt động và mô hình tổ chức của BQT được quy định như sau:

a) Trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu thì BQT nhà chung cư không có tư cách pháp nhân, không có con dấu; Ban quản trị hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 3 Điều 18 và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này;

b) Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì mô hình và nguyên tắc hoạt động của BQT nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. BQT nhà chung cư quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có nhiệm kỳ hoạt động 03 năm và được bầu lại tại hội nghị nhà chung cư thường niên của năm cuối nhiệm kỳ, trừ trường hợp họp hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu thay thế BQT.

4. Các quyết định của BQT nhà chung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Điều 41 của Quy chế này thì không có giá trị pháp lý; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì các thành viên BQT phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì BQT nhà chung cư không được thuê người lao động, không được thành lập các bộ phận trực thuộc; trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành thì BQT được thuê các dịch vụ riêng biệt để quản lý vận hành nhà chung cư. Các thành viên BQT nhà chung cư chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công tại quy chế hoạt động của BQT.

6. BQT nhà chung cư có kinh phí hoạt động do chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp hàng năm trên cơ sở quyết định của hội nghị nhà chung cư; kinh phí này được ghi rõ trong quy chế hoạt động của BQT và được quản lý thông qua một tài khoản hoạt động của BQT; BQT nhà chung cư phải sử dụng kinh phí hoạt động đúng mục đích, không được dùng để kinh doanh và phải báo cáo việc thu, chi tại cuộc họp hội nghị nhà chung cư thường niên.

7. Mức thù lao của các thành viên BQT nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên BQT từ chối nhận thù lao.

Trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng thù lao qua đơn vị này để chi trả cho các thành viên BQT; khoản tiền này không phải hạch toán vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành. Nếu nhà chung cư không có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì thù lao này do BQT nhà chung cư thu và chi trả cho từng thành viên./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *